[Weekly Seminar] 02/ 11/ 2019

 1. Sinh viên báo cáo tiến độ khoá luận tốt nghiệp (đã làm trong tuần và dự định làm trong tuần tới)
 • SV Trần Văn Thắng: Tìm hiểu kiến trúc Android và triển khai trên kiến trúc Android đó.
 • SV Trần Minh Đức:
  • Bài toán Deepfuse (Ghép nhiều ảnh phơi sáng thành một ảnh đẹp như HDR).
  • Framework Services_streamer sử dụng Flask xử lí nhiều requests một lúc (gộp các requests trong một khoảng thời gian thành một batch rồi tính toán trên batch)
 • SV Đồng Xuân Toàn: kết quả mask Polyp của bài toán segmentation cho Ảnh nội soi dạ dày.
 • SV Hoàng Giang trình bày thực nghiệm của mô hình segmentation cho Ảnh siêu âm tim:
  • Dùng Bottleneck để giảm số tham số trong mô hình.
  • Sử dụng biến đổi ASPP skip connection để tạo global context.
  • Ảnh hưởng các loss function khác nhau tới kết quả Dice của mô hình.
 • NCS Lê Thị Thu Hồng đưa ra kết quả thử nghiệm trên 2 tập dữ liệu (ETIS-Larib, CVC-ColonDB)
  • Backbone: EfficientNet
  • Loss functon: Dice Loss, Cross-Entropy
 • SV Lê Phạm Văn Linh: Chuẩn hoá dữ liệu trong bài toán xác định liên kết phân tử đưa ra danh sách các thuộc tính (thêm đặc trưng của phân tử).
 1. NCS Hoàng Đình Thắng đọc Understanding Machine Learning chương 4 (CN. Nguyễn Minh Tuấn đọc thay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *